نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی را خدمت شما عزیزان ارئه نماییم. جهت مشاوره با وکیل ملکی انلاین می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی

خواهان: نام           نام خانوادگی            اقامتگاه

خوانده: نام            نام خانوادگی            اقامتگاه

مشخصات وکیل: در صورتی که دعوا به وکالت وکیل باشد در این قسمت مشخصات وی قید می گردد.

خواسته:
الزام خوانده محترم به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه مبلغ ………… از تاریخ …………تا تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم مقوم به ………. ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی شامل هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات :
قرارداد شماره …….. مورخ ……………..

گواهی های عدم حضور مورخ …………..و ………….

اظهارنامه رسمی

کپی مصدق اسناد پرداخت وجه

شرح دادخواست:
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی ……………

با سلام و تقدیم احترام به استحضار می رساند اینجانب به موجب قرارداد شماره …….. مورخ …………. شش دانگ یک واحد آپارتمان از پلاک ثبتی …………. فرعی از …………اصلی مفروز و مجزی از ………..حوزه ثبتی…….. به مساحت …… متر مربع به آدرس……………. را از خوانده محترم به صورت پیش خرید خریداری نمودم و تا تاریخ ………… مبلغ ……… ریال از ثمن معامله را به ایشان پرداخت نمودم که الباقی ثمن منوط به انتقال قطعی در دفترخانه گردید. متاسفانه خوانده محترم علیرغم انجام تعهدات اینجانب در موعد مقرر در دفترخانه حضور نیافت که منجر به صدور گواهی عدم حضور نامبرده گردید. نظر به اینکه در قرارداد فی مابین بایت هر روز تاخیر در انتقال سند مبلغ ………ریال به عنوان وجه التزام تاخیر در انجام تعهد مقرر گردیده و علی رغم اعلام آمادگی اینجانب به موجب گواهی دفترخانه و اظهارنامه رسمی ایشان حاضر به انجام تعهد نمی باشند فلذا الزام ایشان به پرداخت وجه التزام قراردادی از تاریخ مقرر در قرارداد تا اجرای حکم مورد استدعاست.

این یک نمونه دادخواست مطالبه وجه التزام قراردادی برای خسارت تاخیر در انجام تعهد است توجه داشته باشید در این حالت امکان مطالبه اصل تعهد امکان پذیر است لکن در صورتی که در قرارداد خسارت عدم انجام تعهد پیش بینی شده باشد دیگر مطالبه اصل تعهد امکان پذیر نیست.

آخرین نوشته ها