نمونه دادخواست طلاق از طرف زن

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا نمونه دادخواست طلاق از طرف زن را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. طرح دعوای طلاق از طرف زن جنبه استثنایی دارد و به احراز شرایطی نیازمند است که در مواد۱۰۲۹,۱۱۱۹,۱۱۲۹,۱۱۳۰ قانون مدنی امده است. شرط ارائه دادخواست از طرف زن محدود به همین موارد است و مورد دیگری در قوانین جهت طرح این دادخواست وجود ندارد. جهت مشاوره با بهترین وکیل طلاق می توانید هم اکنون با وکیل سایت تماس بگیرید.

نمونه دادخواست طلاق از طرف زن

شرایط طرح دادخواست طلاق از طرف زن

جهت طرح دادخواست طلاق از طرف زن باید شرایط پیش بینی شده در قانون محرز شود این شرایط در مواد ۱۰۲۹,۱۱۱۹1129و ۱۱۳۰دقانون مدنی ذکر شده است.حسب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی؛ طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد. همچنین حسب ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او بدادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.

برخی از دیگر شرایط طرح دادخواست طلاق از طرف زن در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی آمده است؛ در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

تبصره- عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه‌ی زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.

۲- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.

۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.

۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید.

ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی در بیان شرط دیگری از دادخواست طلاق از طرف زن می گوید: هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده 1023 حاکم او‌را طلاق می‌دهد.

از جمع این مواد می توان فهمید ارائه دادخواست طلاق از طرف زن تنها در موارد استثنایی پیش بینی شده ممکن است. مواد فوق تنها موارد پیش بینی شده در قانون مدنی جهت این امر است.

دادخواست طلاق از طرف زن

نمونه دادخواست طلاق از طرف زن

خواهان :  خانم ………….   نام پدر : …………….    شغل: ………………   محل اقامت: ……………. .

 

خوانده :   آقای …………..  نام پدر : ……………..  شغل : ……………      محل اقامت : …………… .

 

وکیل خواهان : احمد احمدی وکیل پایه یک به آدرس: تهران,بلوار فردوس,نبش ولیعصر

 

خواسته و بهای خواسته:

۱-طلاق به درخواست زوجه

۲ـ مطالبه خسارات دادرسی

 

دلایل و منضمات :

۱- وکالت نامه به شماره ……… موخ …….. به میزان تمبر مالیاتی به مبلغ ……..

۲- شناسنامه و کارت ملی خواهان به شماره ………….. مورخ …………..

۳- سند ازدواج شماره ……… مورخ …….. دفتر رسمی ازدواج شماره …….

۴ـشهادت شهود

۵ـ پرونده استنادی به شماره……….

شرح دادخواست طلاق به درخواست زن (زوجه) :

ریاست محترم دادگاه خانواده

با سلام

احتراماً مراتب دادخواهی موکل را به شرح ذیل به استحضار عالی می رساند

به موجب سند ازدواج شماره …….. مورخ ۱۳۶۶/۰۱/۰۵موکل به عقد دائم آقای ………. (خوانده) درآمدند و حاصل این ازدواج یک فرزند پسر ۱۶ ساله می باشد می باشد که از دایره حضانت خارج است.

طرفین به مدت چهار سال است به واسطه بدرفتاری ها و پرخاشگری های مکرر و غیر قابل تحمل زوج، جدا از یکدیگر زندگی می کنند و به کرات نیز توسط خوانده مورد ضرب و شتم قرار گرفته است که پرونده مطروجه در شعبه پنجم بازپرسی به شماره ……… موید این امر است.

فلذا با عنایت به کراهت حاصله به دلیل بدرفتاری و پرخاشگری های زوج و جدایی طولانی ایشان از یکدیگر و همچنین با توجه به عسر و حرج حاصله که ادامه زندگی مشترک را برای موکل غیرممکن نموده است با بذل ده هزارتومان تقاضای صدور اجازه طلاق و صدور گواهی عدم امکان سازش مورد استدعا می باشد.

این یک نمونه دادخواست طلاق از طرف زن بود که به دلیل عسر و حرج ناشی از بدرفتاری زوج مطرح شده است. زن می تواند در صورت حصول هر یک از شرایط پیش گفته در مواد ۱۱۱۹,۱۱۲۹ و ۱۱۳۰ قانون مدنی دادخواست طلاق خود را به دادگاه خانواده از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ارسال نماید. در قسمت دلایل و مدارک بهتر است علاوه بر مدارک هویتی و سند نکاحیه هر مدرکی از جمله استشهادیه یا مدارکی نظیر شماره پرونده کیفری و یا گزارش پزشکی قانونی یا صورت جلسه کلانتری ضمیمه شود.

آخرین نوشته ها