در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم یک نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. این دعوا زمانی مطرح می شود که شخصی ملک دیگری بدون رضایت وی تصرف نموده و حاضر به رفع تصرف هم نباشد در این صورت مالک ملک چاره ای جز طرح شکایت در دادگاه صالح نخواهد داشت. جهت طرح سوالات خود با وکیل ملکی می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس بگیرید.

نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی

نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی

مشخصات خواهان:

نام…………نام خانوادگی……نام پدر… سن…….شغل…….محل اقامت………….

مشخصات خوانده:

نام…………نام خانوادگی……نام پدر… سن…….شغل…….محل اقامت………….

مشخصات وکیل خواهان:

نام…………نام خانوادگی……نام پدر… سن…….شغل…….محل اقامت………….

خواسته و بهای خواسته

تقاضای رفع تصرف و قلع و قمع بنا مقوم به……ریال و اجرت المثل ایام تصرف مقوم به……..ریال به انضمام کلیه خسارات قانونی همراه با تقاضای صدور دستور موقت

دلایل ومنضمات

کپی مصدق سند مالکیت یا قولنامه ، معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری

شرح خواسته

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان……..

احتراما به استحضار می رساند،

به موجب سند مالکیت شماره…….،………… دانگ پلاک ثبتی………./……..بخش ……….واقع در………..متعلق به اینجانب می باشد نظر به اینکه خوانده/خواندگان بدون اذن و اجازه اینجانب پلاک ثبتی مذکور را در تصرف غاصبانه خود گرفته و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرفات عدوانی و قلع و قمع بنای بدون مجوز خوانده/خواندگان جزء پلاک ثبتی فوق الذکر و اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ……لغایت صدور حکم به میزان ………..ریال به انضمام کلیه خسارات و هزینه دادرسی مورد استدعاست.

ضمنا برای اثبات ادعای خود و تعیین اجرت المثل ایام تصرف غاصبانه به معاینه و تحقیق محلی با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری استناد می نماید. ضمنا نظر به اینکه خوانده در شرف احداث بنا در پلاک مذکور می باشد بدوا صدور دستور موقت به منع وی از احداث بنا به استناد مواد310و320 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در مورد مدنی و اجرای فوری ان نیز تقاضا می گردد.

تقدیم دادخواست به صورت صحیح و بدون نواقص شرط ابتدایی شروع دادرسی است. در این نمونه دادخواست رفع تصرف عدوانی صرفا مدارکی ذکر شد که برای اثبات موضوع کافی است لکن اگر غیر از مدارک  فوق هر دلیل دیگری دارید که در جهت اثبات تصرفات خود و غیرقانونی بودن تصرفات خوانده مفید باشد می توانید در فهرست دلایل و مدارک بدان استناد کنید.

آخرین نوشته ها