نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا یک نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. جهت مشاوره با وکیل ملکی خوب در تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

نمونه دادخواست دستور فروش ملک مشاع غیر قابل افراز

خواهان: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ محل اقامت: …

خوانده: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ محل اقامت: …

وکیل یا نماینده قانونی: خانم/ آقای …/ کد ملی: …/ محل اقامت: …

خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم مبنی بر دستور فروش ملک مشاع به انضمام کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل و….

دلایل و منضمات:

تصویر مصدق سند مالکیت مشاعی

گواهی رسمی عدم افراز ملک صادره از اداره ثبت اسناد محل

شرخ دادخواست:

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان……..

با سلام و تقدیم احترام،

اینجانب به موجب سند مالکیت به شماره … مالک سه دانگ از شش ‌دانگ مشاع از پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش … شهرستان … واقع شده در نشانی … می‌باشم که در حال حاضر با خواندگان محترم در خصوص نحوه تصرف و استفاده از ملک مشاع اختلاف داشته وایشان حضار به هیچ گونه توافقی در این خصوص نیستند به همین دلیل درخواست افراز ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک … نموده اند که مرجع موصوف رأی بر غیرقابل افراز بودن پلاک مذکور صادر و به کلیه مالکین مشاعی ابلاغ نمود که با توجه به عدم اعتراض رای صادره قطعی گردیده است. نظر به اینکه ادامه وضعیت فعلی منشأ اختلافات و دعاوی علیه شرکا می گردد و از سویی امکان تصرفات همزمان شرکا وجود ندارد و بنده و ایشان تمایلی به ادامه مشارکت به نحو مذکور را نداریم، لذا از محضر دادگاه محترم رسیدگی و صدور حکم مبنی دستور فروش مال مشاع، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری را تقاضا دارم.

توجه

مهم ترین نکته در دادخواست دستور فروش ملک مشاع ضمیمه نمودن گواهی غیر قابل افراز بودن ملک است. در غیر این صورت دعوا مسموع نخواهد بود.

آخرین نوشته ها