نمونه دادخواست خلع ید

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا یک نمونه دادخواست خلع ید را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل ملکی متخصص در دعوای خلع ید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

نمونه دادخواست خلع ید

نمونه دادخواست خلع ید

طرح دعاوی حقوقی از جمله خلع ید از طریق ارائه دادخواست صورت می گیرد. مهم ترین نکته در دادخواست خلع ید ضمیمه نمودن تصویر سند مالکیت در املاک دارای سابقه ثبتی و تصویر حکم دادگاه مبنی بر مالکیت خواهان در املاک فاقد سابقه ثبتی است. در واقع حسب رویه موجود در محاکم بدون ارائه اسناد مالکیت رسمی این دعوای حقوقی مسموع نخواهد بود.

مشخصات خواهان : نام………. نام خانوادگی………… اقامتگاه

مشخصات خوانده : نام……….. نام خانوادگی…………اقامتگاه

خواسته و بهای آن : تقاضای صدور حکم مبنی بر خلع ید به انضمام کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل.

دلایل و منضمات دادخواست: استشهادیه محلی, عنداللزوم شهادت شهود, سند مالکیت

شرح دادخواست:

با سلام و تقدیم احترام به استحضار می رساند اینجانب، به موجب سند رسمی شماره …… تنظیمی در دفترخانه……، مالک قانونی 6 دانگ ملک مسکونی واقع در …………………………… با پلاک ثبتی اصلی ……… و فرعی ………. بوده و در مورخ …/…/… آن را از فروشنده آقای …………خریداری نموده ام.

متاسفانه، با وجود مالکیت بنده، به استناد مدارک ابرازی و علی رغم اینکه، اینجانب، هیچ گونه اذن و اجازه ای مبنی بر تصرف و استفاده از ملک خویش، به خوانده محترم، نداده ام، ایشان، با قهر و غلبه و زور، در ملک من، ساکن شده اند و علی رغم درخواست های مکرر از ایشان، حاضر به تخلیه ملک نیستند.

لذا با توجه به مالکیت رسمی اینجانب در ملک موصوف و از آنجا که هیچ گونه معامله ای بین اینجانب و متصرف فعلی ملک صورت نگرفته و اینجانب حتی اذن یا اجازه ای دایر بر استفاده ایشان از ملک نداده ام صدور حکم مبنی بر خلع ید خواهان از ملک مذکور به انضمام کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست.

آخرین نوشته ها