قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا به بیان قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان بپردازیم. شما می توانید جهت مشاوره با وکیل خانواده متخصص در امر ارث با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان همان قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ است و تا به امروز تغییری نداشته و همچنان سهم الارث پسر دو برابر دختر می باشد. البته شخص می تواند در زمان حیات خود هر گونه تصرفی در اموال خود بنماید, بنابراین به انحاء مختلف می توان خلاف فرض قانون عمل نمود.

قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

دو گروه اشخصا پس از فوت شخص از وی ارث می برند: اقوام نسبی (یعنی کسانی که با متوفی رابطه خونی دارند) و اقوام سببی ( یعنی کسانی که از طریق زوجیت به متوفی مرتبط می شوند ). این اشخاص به طبقات مختلف تقسیم شده و نحوه تقسیم ارث بین ایشان به ترتیب طبقات می باشد و هر طبقه طبقه بعد را از ارث محروم می کند. طبقه اول وراث, پدر و مادر و اولاد متوفی هستند. پدر و مادر و زوج یا زوجه متوفی سهم مشخص دارند و پس از تعیین سهم ایشان از ترکه آن چه که باقی می ماند متعلق به فرزندان است. حال اگر فرزندان متوفی همه پسر باشند ترکه به نسبت مساوی بین ایشان تقسیم می شود و اگر همگی دختر باشند باز هم به نسبت مساوی بین ایشان تقسیم صورت می گیرد. تنها در صورتی که فرزندان متوفی ترکیبی از دختر و پسر باشند پسر دو برابر دختر ارث می برد. لازم به ذکر است بعد از قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ هیچ مقرره جدیدی تحت عنوان قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان تصویب نگردیده و قانون مدنی در این خصوص کماکان به قوت خود باقی است.

متن قانون تقسیم ارث بین فرزندان

متن قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان همان ماده ۹۰۷ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ است که در خصوص نحوه تقسیم ارث بیان میدارد: « اگر متوفی ابوین نداشته و یک یا چند نفر اولاد داشته باشد ، ترکه به طریق ذیل تقسیم می شود : ‌اگر فرزند منحصر به یکی باشد ، خواه پسر ، خواه دختر ، تمام ترکه به او می رسد . ‌اگر اولاد متعدد باشند ، ولی تمام پسر یا تمام دختر ، ترکه بین آن ها بالسویه تقسیم می شود . ‌اگر اولاد متعدد باشند و بعضی از آنها پسر و بعضی دختر ، پسر دو برابر دختر می برد »

مطابق با ماده قانونی فوق چند حالت متصور است:

۱) یک فرزند پسر= همه ارث به وی می رسد.

۲) یک فرزند دختر= کل ارث به وی می رسد.

۳) چند فرزند پسر= ارث به نسبت مساوی بین ایشان تقسیم می شود.

۴) چند فرزند دختر= ارث به نسبت مساوی بین ایشان تقسیم می شود.

۵) چند فرزند دختر و پسر= پسر دو برابر دختر ارث می برد.

به عنوان مثال اگر متوفی دو پسر و یک دختر داشته باشد، سهام هر دختر یک و سهم هر پسر دو می باشد. در صورتی که ماترک متوفی ۵۰۰ میلیون تومان باشد این عدد تقسیم بر مجموع سهام می گردد (۵=۲+۲+۱) و هر سهم مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان ارزش خواهد داشت. بنابراین هر پسر دو سهم یعنی ۲۰۰ میلیون و دختر یک سهم یعنی ۱۰۰ میلیون سهم الارث می برد.

متن قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

مهم ترین نکات قانون جدید تقسیم ارث بین فرزندان

الف) در صورتی فرزند از متوفی ارث می برد که نامشروع نباشد, به موجب قانون بین فرزند نامشروع و والدین رابطه توارث برقرار نمی شود.

ب) طبقه اول ارث شامل پدر و مادر و اولاد است. اگر متوفی پدر و مادر داشته باشد ایشان فرض بر هستند و سهم مشخصی از ترکه را به ارث می برند و باقی مانده به فرزندان می رسد.

ج) زوج و زوجه از هم ارث می برند و سهم مشخص دارند و پدر و مادر و اولاد متوفی مانع ارث بردن ایشان نیست.

د) اگر شخص تمایل داشته باشد که به دختر و پسر خود سهم مساوی دهد قانون این امر را منع نکرده و می تواند در زمان حیات خود این کار را انجام دهد و سهم هر کدام از فرزندان را مشخص و به وی انتقال دهد. همچنین می تواند با وصیت نمودن سهم مشخصی از ترکه برای فرزندان دختر در سهم الارث ایشان با فرزندان پسر برابری ایجاد نماید.

 

 

 

 

آخرین نوشته ها