عواقب اجرا گذاشتن مهریه چیست؟

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم به بیان مهم ترین عواقب اجرا گذاشتن مهریه نسب به طرفین به ویژه زوج بپردازیم. مهریه از جمله حقوق مالی زوجه است که چه در هنگام زندگی مشترک و چه در هنگام طلاق می تواند آن را مطالبه کندکه این مطالبه نسبت به هر یک از طرفین آثاری دارد. جهت مشاوره با وکیل مهریه متخصص در دعاوی خانوادگی با شماره های موجود در وب سایت تماس بگیرید.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوجه

زوجه می تواند به هنگام طلاق مهریه خود را مطالبه کند و بر این امر ایرادی وارد نیست. لکن اگر مهریه در هنگام زندگی مشترک مطالبه شود و به نوعی گروکشی صورت بگیرد معمولا به عنوان یک اقدام مسالمت آمیز تلقی نشده و غالبا بنیان زندگی مشترک را با خطر جدی مواجه می سازد و بعید به نظر می رسد زوج بعد از این اقدام زوجه حاضر به ادامه زندگی مشترک باشد. هر چند در متون قانونی و شرعی گفته شده مهریه حق زن است و هر زمان بخواهد می تواند مطالبه کند ولی این مطالبه در عرف تنها به هنگام طلاق منطقی به نظر می رسد و در حین زندگی مشترک اقدامی خصمانه تلقی می گردد.

از دیگر عواقب مطالبه مهریه نسب به زوجه بالا بودن هزینه دادرسی و طولانی بودن روند دادرسی در دادگاه می باشد. به هر حال با توجه به اینکه مهریه حق زن است, عمده عواقب اجرا گذاشتن مهریه متوجه مرد خواهد بود.

عواقب اجرا گذاشتن مهریه برای زوج

مهریه با توجه به اینکه در سند رسمی ازدواج قید می شود از طریق دو مرجع یعنی دایره اجرای اداره ثبت و دادگاه قابل مطالبه است. حسب بخش نامه صادره از سوی رئیس قوه قضاییه حتما جهت مطالبه مهریه از دادگاه ابتدائا باید از طریق دایره اجرای ثبت اقدام شود و در صورت عدم موفقیت در وصول مهریه در اقدام ثانویه از طریق دادگاه اقدام شود.

جهت وصول مهریه زوجه ابتدا از طریق دفتر ازدواجی که عقد در آنجا به ثبت رسیده اقدام نموده و اجراییه صادر و به زوج ابلاغ می گردد. در صورتی که وی نسبت به پرداخت مهریه اقدام نکند باقی مراحل از طریق دایره اجرای اداره ثبت ادامه خواهد یافت و این اداره نسبت به شناسایی و توقیف اموال زوج اقدام خواهد نمود. در صورتی با گذشت ۶ ماه از شروع اقدامات, اموالی از زوج به دست نیاید دایره اجرای اداره ثبت گواهی صادر نموده و زوجه را به دادگاه دلالت می دهد.

از جمله تفاوت در عواقب اجرا گذاشتن مهریه از طریق دادگاه و دایره اجرای اداره ثبت در امکان جلب زوج می باشد که در اقدام از طریق ثبت امکان جلب وجود ندارد لکن با مطالبه مهریه از دادگاه در صورتی که اموالی از زوج یافت نشود دادگاه قرار جلب زوج را صادر می کند. البته در صورتی که وی تقاضای اعسار از پرداخت مهریه دهد و این تقاضا پذیرفته شود, جلب نخواهد شد و دادگاه در نهایت پرداخت مهریه را به صورت اقساطی با در نظر گرفتن وضعیت مالی زوج تعیین خواهد نمود.

مهم ترین عواقب به اجرا گذاشتن مهریه

تفاوت دیگر در عواقب اجرا گذاشتن مهریه در دادگاه و اداره ثبت مربوط به هزینه دادرسی است. اداره ثبت بدوا هزینه ای جهت اجرا دریافت نمی کند و در هنگام وصول مهریه معادل نیم درصد مهریه بابت حق اجرا دریافت می شود. لکن برای مطالبه مهریه در دادگاه بدوا باید هزینه دادرسی معادل ۳/۵ درصد بهای خواسته پرداخت شود. البته زوجه می تواند تقاضای اعسار دهد و در صورت پذیرش نیازی به پرداخت هزینه تا ختم دادرسی وجود ندارد. زوجه می تواند همچنین زوج را در اداره ثبت و در مرحله اجرای حکم در دادگاه از کشور ممنوع الخروج نماید.

در این مطلب به بیان مهم ترین عواقب اجرا گذاشتن مهریه پرداختیم که شامل ممنوع الخروج کردن مرد از کشور و جلب و توقیف اموال است. در پایان توصیه می شود در صورتی که قصد دارید به عنوان اهرم فشار بر همسر از مطالبه مهریه استفاده نمایید حتما دقت لازم به عمل آید. در اغلب موارد این موضوع نتیجه عکس داشته و سبب تزلزل در بنیان زندگی خانوادگی خواهد بود و بهتر است این گزینه را به عنوان آخرین راهکار در نظر بگیرید.

آخرین نوشته ها