عدم استماع دعوای اثبات مالکیت به چه معناست؟

در این مطلب از وکیل سایت به تشریح عدم استماع دعوای اثبات مالکیت و موارد صدور آن خواهیم پرداخت. شما می توانید جهت مشاوره حقوقی با بهترین وکیل حقوقی تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

عدم استماع دعوای اثبات مالکیت

استماع به معنای شنیدن است و عدم استماع دعوا به معنای غیر قابل پذیرش بودن دعواست که بدون بررسی ماهوی از سوی دادگاه و در بدو امر با صدور این قرار پرونده را از جریان رسیدگی خارج می شود. این قرار از جمله قرارهای قاطع دعواست. در واقع زمانی که رسیدگی به خواسته از نظر دادگاه ممکن نباشد و قرار دیگری در قانون نیز پیش بینی نشده باشد دادگاه این قرار را صادر می کند.

در چه صورت عدم استماع دعوای اثبات مالکیت صادر می شود؟

عدم استماع دعوای اثبات مالکیت زمانی صادر می شود که مال سند رسمی داشته باشد. در این حالت دادگاه نمی تواند به موضوع رسیدگی کند چرا که شخصی که سند رسمی به نام وی به ثبت رسیده مالک است و دیگر موجبی برای رسیدگی دادگاه باقی نمی ماند به همین دلیل قرار عدم استماع دعوای اثبات مالکیت صادر می شود. پس از صدور قرار عدم استماع دعوا با توجه به اینکه این قرار اعتبار امر مختومه ندارد امکان طرح مجدد هست. در واقع دعوای اثبات مالکیت زمانی مطرح می شود که مال مربوطه سند رسمی نداشته باشد و به صورت قولنامه ای معامله شود. در صورتی که مورد معامله سند رسمی داشته باشد حتما باید به صورت رسمی منتقل شود و در مرجع مربوطه این انتقال به ثبت برسد اگر این مال به صورت غیر رسمی منتقل شود با توجه اینکه به صورت رسمی به نام شخص دیگری است امکان طرح دعوای اثبات مالکیت نیست چرا که در صورتی که دادگاه حکم به اثبات مالکیت شخص دهد در این حالت دو مالک رسمی وجود خواهد داشت. یکی به موجب سند رسمی و یکی به موجب حکم دادگاه که از این حیث رسیدگی به این دعوا قابل پذیرش نخواهد بود.

آیا عدم استماع دعوای اثبات مالکیت قابل اعتراض است؟

این قرار حسب ماده ۳۳۲ آیین دادرسی مدنی، اگر اصل دعوا قابل اعتراض باشد قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر است. باید دانست بسیاری از احکام و قرار ها قابل تجدیدنظر است که البته در قانون آیین دادرسی مدنی به تمامی آن ها اشاره شده است.

مهلت اعتراض به عدم استماع دعوی اثبات مالکیت

حسب ماده فوق مهلت اعتراض به این قرار ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ است. اعتراض خارج از مهلت یاد شده مورد پذیرش نخواهد بود. این اعتراض باید به موجب دادخواست و به صورت الکترونیک باشد.

 

آخرین نوشته ها