جرم حمل و نگه داری شیشه و مجازات آن

در این مطلب از وکیل سایت قصد داریم تا بیان جرم حمل و نگه داری شیشه و مجازات آن بپردازیم. شدت آثار تخریبی این ماده مخدر بر جسم و روان اشخاص و آسیب های اجتماعی ناشی از آن سبب شد تا قانون مجازات های سنگینی برای حمل و نگه داری و تولید این ماده مخدر خطرناک در نظر گیرد.

جرم حمل و نگه داری ماده مخدر شیشه

ماده مخدر شیشه چیست؟

شیشه یا کریستال نوعی ماده مخدر صنعتی بدون رنگ و بو و مزه است که مصرف آن سبب ترشح دوپامین در مغز شده و ایجاد هیجان، توهم، تمرکز بیش از حد و شادی کاذب در فرد مصرف کننده می گردد. لذتی که مصرف اولیه شیشه به فرد می دهد سبب می شود تا برای رسیدن به آن در دفعات بعدی دوز بالاتری را مصرف کند و به همین نسبت آثار مخرب این ماده نیز افزایش می یابد. از سال ۱۳۸۹ به بعد مصرف شیشه در ایران رشد چشمگیری داشته و سن مصرف نیز به شدت کاهش یافته به نحوی که موارد زیادی از مصرف آن در میان دانش آموزان دیده شده به گونه ای که بعد از تریاک و مشتقات آن تقریبا به دومین ماده مخدر شایع تبدیل شده است. به همین دلیل قانونگذار جرم حمل و نگه داری شیشه را در قانون اصلاحی مواد مخدر پیش بینی نمود تا به صورت جدی با صور مختلف توزیع و فروش و قاچاق این ماده مخدر مبارزه کند. اینکه این مبارزه تا حد موثر بوده و میزان بازدارنگی مجازات های پیش بینی شده در این قانون تا چه اندازه بوده در این مقاله نمی گنجد و باید در مقالاتی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

مجازات جرم حمل و نگهداری شیشه

ماده ۸ قانون اصلاحی مواد مخدر در رابطه با جرم حمل و نگه داری شیشه بیان داشته که هرگونه تولید, واردات, حمل, خرید و فروش, نگه داری یا مخفی کردن مواد مخدر مخدر شیشه جرم است و مشمول مجازات های مقرر در این ماده می باشد. ماده ۸ این قانون چنین بیان می دارد:

ماده ۸ـ هر کس هروئین، مرفین، کوکائین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکائین و یا لیزرژیک اسید دی ‌اتیل آمید (ال.اس.دی)، متیلن دی اکسی‌ مت ‌آمفتامین (ام.دی.ام.آ. یا آکستاسی)، گاما هیدروکسی بوتیریک اسید (جی.اچ.بی)، فلونیترازپام، آمفتامین، مت آمفتامین (شیشه) و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آنها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را وارد کشور کند و یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور، ارسال، خرید یا فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر مجازات خواهدشد. (اصلاحی مصوب ۱۳۸۹/۰۵/۰۹)

۱ـ تا پنج سانتی گرم ،از پانصدهزار ریال تایک میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا پنجاه ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پانزده (۱۵.۰۰۰.۰۰۰) تا سی و پنج (۳۵.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۲- بیش از پنج سانتی گرم تا یک گرم، از دو میلیون تا شش میلیون ریال جریمه نقدی وسی تا هفتاد ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سی (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) تا نود (۹۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۳- بیش از یک گرم تا چهار گرم، از هشت میلیون تا بیست میلیون ریال جریمه نقدی و دوتا پنج سال حبس و سی تا هفتاد ضربه شلاق/جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست و پنجاه (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۴- بیش از چهار گرم تا پانزده گرم، از بیست میلیون تا چهل میلیون ریال جریمه نقدی و پنج تا هشت سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا پانصدوپنجاه (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۵- بیش از پانزده گرم تا سی گرم ، از چهل میلیون تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و ده تا پانزده سال حبس و سی تا هفتاد و چهار ضربه شلاق/ جزای نقدی مندرج در این ماده به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا ششصد (۶۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

۶- بیش از سی گرم ، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

قانون گذار در این بند شدیدترین مجازات پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی را برای جرم حمل و نگه داری شیشه در نظر گرفته.

مجازات جرم حمل و نگه داری ماده مخدر شیشه

آیا مصرف شیشه جرم است؟

باید گفت چه شخص معتاد به مصرف شیشه باشد و چه برای بار اول مصرف نماید عمل وی جرم بوده و مشمول مجازات مقرر در قانون مبارزه با مواد مخدر می باشد. حسب ماده ۱۵ این قانون شخص معتاد مجرم محسوب شده مگر آنکه اقدام به دریافت گواهی تحت درمان و کاهش آسیب از مراکز درمانی معتبر نماید. و در صورتی که گواهی مزبور را اخذ ننماید به دستور مقام قضایی به مراکز درمانی فرستاده می شود برای مدت ۱ تا ۳ ماه که این مدت بسته به نظر مقام قضایی در خصوص درمان و اصلاح مرتکب قابل تمدید است.

از طرفی در ماده ۱۹ این قانون برای اشخاصی که به صورت تفننی و حتی برای بار اول اقدام به مصرف مواد مخدر نمایند مجازات هایی در نظر گرفته شده از جمله در خصوص مواد مخدری مانند تریاک و مشتقات آن شخص علاوه بر مجازات ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به جزای نقدی تا ۷ میلیون تومان محکوم خواهد شد. در مورد مصرف مواد مخدر شیشه شخص علاوه بر ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق به جزای نقدی تا ۱۰ میلیون تومان نیز محکوم خواهد شد.

حکم تولید ماده مخدر شیشه چیست؟

سابقا شیشه بیش تر به کشور وارد می شد لکن امروزه همان قاچاقچیان سودجو با ایجاد مکان هایی تحت عنوان آشپزخانه راسا مبادرت به تولید این ماده مخدر صنعتی در داخل کشور نموده اند که منجر به کاهش هزینه و افزایش عرضه شده و به تبع مصرف کنندگان نیز بیش تر شده اند. قانون گذار به منظور مبارزه با تولید این ماده مخدر مجازات های سنگینی برای جرم حمل و نگه داری شیشه و تولید آن به شرح ذیل در نظر گرفته است:

تولید شیشه تا اندازه پنج سانتی گرم: جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق.

تولید بین پنج سانتی گرم تا یک گرم شیشه: جریمه نقدی و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.

تولید بین یک تا چهار گرم: جریمه نقدی، تا پنج سال حبس و ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق.

تولید شیشه بین چهار تا پانزده گرم: جریمه نقدی، پنج تا هشت سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق.

تولید شیشه بین پانزده تا سی گرم: جریمه نقدی، تا پانزده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق.

تولید بیشتر از سی گرم شیشه: مصادره اموال مجرم و اعدام.

چند گرم شیشه اعدام دارد؟

یکی از سوالاتی که همواره از وکلا و حقوقدانان در خصوص جرم حمل و نگه داری شیشه پرسیده می شود این است که چند گرم شیشه اعدام دارد؟ مطابق با ماده ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر هر کس اقدام به تولید, خرید و فروش, حمل و نگه داری و…. مقدار بیش از ۳۰ گرم شیشه نماید به مجازات اعدام محکوم می شود و مصادره کلیه اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم بدست آمده. این مجازات سخت گیرانه با هدف کاهش تولید و خرید و فروش و در نهایت کاهش مصرف این ماده مخدر خطرناک در نظر گرفته شده.

در این مطلب به بیان جرم حمل و نگه داری شیشه و مجازات آن پرداختیم. جهت مشاوره با بهترین وکیل کیفری در زمینه جرایم مواد مخدر می توانید با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آخرین نوشته ها