آیا محروم کردن از ارث امکان پذیر است؟

در این مطلب از وکیل سایت به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که آیا محروم کردن از ارث در حقوق ایران امکان پذیر است یا خیر؟ همچنین به بیان پاسخ پرسش های فوق خواهیم پرداخت که آیا پدر میتواند فرزند را از ارث محروم کند؟ایا مادر میتواند فرزند را از ارث محروم کند؟آیا مرد میتواند زنش را از ارث محروم کند؟ایا پدر میتواند به دختر ارث ندهد؟چگونه می توان فرزند را از ارث محروم نمود؟ جهت مشاوره با وکیل حقوقی در تهران با شماره های موجود در وب سایت تماس حاصل فرمایید.

آیا پدر میتواند فرزند را از ارث محروم کند, ایا مادر میتواند فرزند را از ارث محروم کند, محروم کردن از ارث, آیا مرد میتواند زنش را از ارث محروم کند, ایا پدر میتواند به دختر ارث ندهد, چگونه می توان فرزند را از ارث محروم کرد

محروم کردن از ارث در قانون مدنی

هر فرد در زمان حیات خود هر گونه تصرفی نسبت به اموال خود می تواند انجام دهد مثلا بفروشد یا صلح یا هبه کند لکن بعد از مرگ, اموال وی متعلق به ورثه است. در صورتی که فرد وصیت کند که بعد از مرگم فلان فرزندم محروم از ارث است چنین وصیتی نافذ نیست. حسب ماده ۸۳۷ قانون مدنی اگر کسی به موجب وصیت، یک یا چند نفر از ورثهٔ خود را از ارث محروم کند وصیت مزبور نافذ نیست. این ماده به صراحت محروم نمودن یک یا چند نفر از ورثه را از ارث ممنوع اعلام نموده. همچنین باید توجه داشت فرد تنها تا ثلث اموال خود را می تواند وصیت کند بنابراین اگر به منظور محروم کردن از ارث کل اموال خود را به نفع شخص معینی وصیت کند چنین وصیتی تنها تا ثلث اموال معتبر است و نسبت به مازاد نافذ نیست.

آیا پدر میتواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟

قانون ارث به پدر اجازه محروم نمودن فرزند از ارث را نمیدهد و فرزند مزبور هر چند پدر وصیت به محرومیت وی از از ارث نماید به میزان مقرر در قانون ارث خواهد برد.

ایا مادر میتواند فرزند خود را از ارث محروم کند؟

مادر نیز مانند پدر حق محروم نمودن فرزند از ارث را ندارد و چنین وصیتی نافذ نیست.

آیا مرد میتواند زنش را از ارث محروم کند؟

زوجین در عقد دائم از یکدیگر ارث می برند بنابریان با فوت یکی از ایشان دیگری به میزان مقرر در قانون از وی ارث می برد که مقدار آن تحت عنوان فرض در قانون مدنی مشخص شده است. نظر به اطلاق ماده ۸۳۷ قانون مدنی هیچ کدام از زن و مزد نمی تواند دیگری را از ارث محروم نماید و چنین وصیتی نافذ نیست.

آیا مرد میتواند زنش را از ارث محروم کند, ایا پدر میتواند به دختر ارث ندهد, چگونه می توان فرزند را از ارث محروم کرد

 ایا پدر میتواند به دختر ارث ندهد؟

در قواعد ارث تفاوتی بین دختر و پسر نیست و تنها تفاوت در میزان سهم الارث ایشان است که پسر دو برابر دختر ارث می برد لکن باید توجه داشت قاعده آمره مقرر در ماده ۸۳۷ در مورد همه وراث مجراست و مورث حق محرومیت ایشان از ارث را ندارد چه وارث دختر باشد یا پسر.

چگونه می توان فرزند را از ارث محروم کرد؟

پیش تر بیان شد شخص در زمان حیات خود هر گونه دخل و تصرفی می تواند در اموال خود بنماید لکن برای تعیین تکلیف اموال بعد از مرگش تنها در چهارچوب مقررات ارث باید عمل کند و در صورت تعارض بین وصایای شخص با مقررات آمره ارث, وصایای شخص بلااثر باقی می ماند و طبق مقررات ارث عمل می شود.

آخرین نوشته ها